Kwaliteit

Kwaliteitszorg draait om de volgende vragen:

1. Doen we de goede dingen?

2. Doen we die dingen goed?

3. Hoe weten we dat?

4. Vinden anderen dat ook?

5. Wat doen we met die kennis en informatie?

Alle Archipelscholen gebruiken Parnassys en Parnassys Integraal om de kwaliteitszorg vorm te geven. Hierbij werken we volgens een verbetercyclus: plannen, uitvoeren, meten en analyseren, bijstellen. Via quick scans en vragenlijsten onderzoeken we regelmatig verschillende (beleids)terreinen zoals bijvoorbeeld didactisch handelen, zorg en begeleiding, taal en rekenen, leerlingtevredenheid en oudertevredenheid.

Het Schoolplan de basis van deze verbetercyclus. Hieruit komt het Jaarplan en het Scholingsplan voort. In het Jaarplan zijn de actiepunten opgenomen naar aanleiding van de opbrengsten van het voorafgaande schooljaar en de ambities van de school. Daarnaast gaan we starten met een Kwaliteitshandboek. Binnen Archipel wordt gewerkt met een team van Interne Auditoren. Een Auditcommissie kan de school eens in de vier jaar bezoeken.

Doel van dit alles: goed onderwijs waarborgen voor ieder kind! Mede op basis van ons leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De resultaten en vorderingen van uw kind worden tweemaal per jaar met u

besproken en worden in het rapport van uw kind vermeld. Aan het begin van het schooljaar starten we met een omgekeerd oudergesprek.