1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan en spreekt mee over het beleid van de school. Over een aantal zaken heeft zij adviesrecht, over een aantal zaken heeft zij instemmingsrecht. Alle Archipelscholen hebben samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. In deze GMR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten. Zij praten op bestuursniveau over beleidszaken. De MR van Archipelschool Frans naerebout bestaat uit 2 ouders (de Oudergeleding) en 2 leerkrachten (de Personeelsgeleding). De directeur is adviseur.De MR werkt met een huishoudelijk reglement. De huidige samenstelling van de MR is als volgt;

Oudergeleding; Richard van Rhijn (vader van Jens uit groep 4) en Monique Jagt (moeder van Ronan uit groep 5).

Personeelsgeleding; Yolan Mekel en Marrit Boender.

Als u vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter, Marrit Boender.

De notulen, het jaarverslag en het activiteitenplan worden hieronder op de website van de school gepubliceerd.
Regelmatig worden zaken in de maandelijkse nieuwsbrief aan ouders gecommuniceerd.