1 Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk inspraakorgaan en spreekt mee over het beleid van de school. Over een aantal zaken heeft zij adviesrecht, over een aantal zaken heeft zij instemmingsrecht. Alle Archipelscholen hebben samen de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. In deze GMR zitten afgevaardigden van ouders en leerkrachten. Zij praten op bestuursniveau over beleidszaken. De MR van Archipelschool Frans naerebout bestaat uit 3 ouders (de Oudergeleding) en 3 leerkrachten (de Personeelsgeleding). De directeur is adviseur.De MR werkt met een huishoudelijk reglement. De huidige samenstelling van de MR is als volgt;

Oudergeleding; Ljublica Meijer (moeder van Dean uit groep 3), Monique Jagt (moeder van Ronan uit groep 3 en Shane uit groep 7) en Marianne Jungk (moeder van Moise uit groep 5).

Personeelsgeleding; Ilona Consemulder, Yolan Mekel en Marrit Boender.

Als u vragen of opmerkingen voor de Medezeggenschapsraad heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter, Marianne Jungk.

Vastgestelde notulen worden in een map verzameld en staan ter informatie in de personeelskamer ter inzage. Tevens worden de notulen, het jaarverslag en het activiteitenplan op de website van de school gepubliceerd.
Regelmatig worden zaken in de maandelijkse nieuwsbrief aan ouders gecommuniceerd.

 

Notulen MR vergadering 15 januari 2018

Jaarverslag MR 2016 -2017

Activiteitenplan MR Archipelschool Frans Naereboutschool Vlissingen 2017