1 Created with Sketch.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en leerkrachten van de Frans Naereboutschool werken samen aan de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders betrokken worden bij school. De ouders nemen deel aan verschillende geledingen: Medezeggenschapsraad en Ouderraad/Activiteitencommissie. Daarnaast zijn er veel ouders die zich incidenteel (begeleiding excursie, begeleiding schoolreis, hulpouder Sinterklaas etc) of structureel (Bibliotheek op school(BOS), de Kunstuitleen Op School(KOS) etc.) voor de school inzetten. In de eerste schoolweek van het nieuwe schooljaar wordt de ouderhulp geïnventariseerd. De opkomst van ouders bij informatieavonden en rapportgesprekken vinden wij belangrijk. Bij de rapportgesprekken is deze gelukkig hoog, bij de informatieavonden zeer wisselend. De communicatie met ouders is laagdrempelig en toegankelijk: voor en na schooltijd worden indien nodig gesprekken gepland, voor de herfstvakantie wordt per (combinatie)groep een informatieavond georganiseerd met informatie over de werkwijze, in het begin van het schooljaar worden omgekeerde oudergesprekken georganiseerd waaraan vanaf groep 7 ook de leerlingen deelnemen; in januari/ februari en juni krijgen de kinderen een rapport, in januari/ februari met een rapportgesprek met ouders, in juni op aanvraag van ouders of leerkracht; de nieuwsbrief verschijnt ongeveer 10 keer per schooljaar en iedere week verschijnt er een weekbrief voor de ouders van groep 1/2 en groep 3/4.

Potentiële ouders worden uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek en een rondleiding.