1 Created with Sketch.

Sociale veiligheid

Een veilige school is een plek waar iedereen zich veilig voelt.

De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Het is echter van belang dat ook anderen hun verantwoordelijkheid nemen. De school is niet de plaats om alle maatschappelijke problemen op te lossen.

We hechten zeer veel belang aan het bijbrengen van sociale normen en waarden.

Kinderen functioneren een heel schooljaar in een groep. We vinden het belangrijk om het groepsvormingsproces vanaf de eerste schooldag positief te stimuleren. Een groep vormt zich in een vijftal onderscheiden fases. We zetten in elke fase van dit proces in elke groep specifieke activiteiten in om de groepsvorming doelbewust te bevorderen en daarmee een veilig sociaal klimaat te bereiken. We gebruiken hiervoor een programma met de naam Goed van Start. Ook binnen Leefstijl zitten lessen met als doel de sociale veiligheid te bevorderen. We volgen de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen met ons leerlingvolgsysteem.

We hebben op de Frans naereboutschool een anti-pestprotocol en een anti-pest-coördinator.

De antipestcoördinator

De antipestcoördinator (apc) is in de eerste plaats leerkracht en weet als geen ander hoe moeilijk het soms kan zijn om pestgedrag te onderkennen en uit te bannen. Daarom is goed te weten, dat de apc als taak heeft: het met raad en daad bijstaan van collega`s en ouders. De apc stelt haar expertise graag ter beschikking. Zij kan helpen bij de preventie én het maken van een plan van aanpak. De apc is aanspreekpunt en vraagbaak voor iedereen die met pesten te maken krijgt. De apc coördineert de aanpak van pesten op vijf sporen:

● informatie verzamelen en situatie analyseren
● passende aanpak ontwerpen
● acties aansturen en samenhang bewaken
● voortgang en resultaat volgen, communiceren
● registreren en borgen in beleid
Natuurlijk gebeurt dit in samenspraak met collega`s en/of ouders.

Samen zetten we ons er 100% voor in om het pesten tegen te gaan en buiten onze school te krijgen / houden.

Gedragsregels

Voor een veilig sociaal klimaat is het van belang dat een school problemen in een vroeg stadium onderkent en daarop reageert. De school gaat sociaal onveilig gedrag tegen. De school stimuleert goed sociaal gedrag actief. Een voorbeeld hiervan is het invoeren van gedragsregels. Mochten kinderen problemen met de regels hebben, dan wordt hier met het kind over gepraat. In de Archipel gedragscode worden de gedragsregels voor leerlingen, ouders en schoolteamleden aangegeven. Onderwerpen die daarin o.a. opgenomen zijn: omgang met collega´s, omgang met leerlingen, omgang met ouders, kledingvoorschriften.

Op iedere Archipelschool is de notitie ‘Archipel gedragscode’ beschikbaar voor belangstellenden. Eén van de regels gaat over het gebruik van de mobiele telefoon.

Mobiele telefoon

Naast de leuke en praktische kant van het mobieltje, kunnen er helaas ook ongewenste dingen mee gebeuren. Gebruik van mobiele telefoon door kinderen is – zonder uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht – niet toegestaan op school. Ook niet tijdens schoolreisjes of andere activiteiten vanuit school. Kinderen zijn via school of leerkracht bereikbaar en ze kunnen in noodgevallen vanuit school bellen. Mocht een leerling zijn of haar mobiel toch meenemen naar school dan blijft deze in de tas aan de kapstok of legt de leerling deze in de bureaula van de leerkracht.

Schoolregels

We zijn op school om te leren en de basisregels die dit mogelijk maken zijn;

– We hebben respect voor elkaar
– We lossen samen problemen op
– We zijn rustig in de school

Daarnaast hanteren we ook klassenregels, die samen met de algemene schoolregels in de eerste schoolweek worden besproken. Leraren bespreken en evalueren de regels en stellen ze zo nodig bij, zodat er een lijn in de school zit.

Voor meer informatie over hoe we de sociale veiligheid meten verwijzen we u naar onze pagina op www.scholenopdekaart.nl.